Dixie Kitchen-style Eggs Sardou recipe from @bijouxandbits